Desire Knows No Bounds
Monday, January 26, 2004

tiny things

هی رفيق

می دانی .. زندگی همين هاست .. به سادگی قدم زدن در هوای ابری ( حالا گيرم در قصری خيالی! ) ، گپی نه چندان جدی ، و گاهی هم قهقهه ای از ته دل .. بی دغدغه ی بود و بايد و باقی قضايا .. چکار دارم به ذائقه ی ديگران و قصه های در و دروازه .. همين که گاه و بی گاه نفسی تازه کنيم در هوای دود گرفته ی شهر - دَمی سبک و پر لبخند - ما را بس ..

همين ها را می گفتم که يادش به خير .. به همين سادگی !

Comments: Post a Comment