Desire Knows No Bounds
Saturday, January 31, 2004

... به جست و جويت برخاستن

زيستن در آب است و

دوام تشنگی .

تو

معنای آبی ،

مفهوم عطش . *


برايت می نويسم .. همين روزها .. و تنها راز ناگفته ام را با تو قسمت می کنم ..

می نويسم .. همه ی اين سال ها را .. بی سفيدی ، بی نقطه چين .. چه بمانی .. چه نمانی ..

می ترسيدم .. تمام آن روزها را می ترسيدم .. اين بار اما خواستی که بارم را با تو قسمت کنم .. برايت می نويسم ، همان جور که گفتی ، همان جور که خواستی .. هر چه بادا باد ..

* عاشقانه ها -- مسعود گيتی


Comments: Post a Comment