Desire Knows No Bounds
Thursday, July 18, 2002

می شه در اوج تنگدستی ، مناعت طبع داشت . می شه با يه دنيا محبت ، همهء فاصله ها رو برداشت ، حتی فاصله های طبقاتی رو . می شه در حقيرترين زندگی ِ گرد و خاک گرفتهء غربت زده ، بزرگترين ميهمانی دلها رو بر پا کرد . می شه روی قطعه فرشی ماشينی ، دورترين ها رو جمع کرد ، می شه بوسيد ، می شه خنديد ، می شه رقصيد . می شه فاصله ها رو فراموش کرد حتی در باغی که از سر ِ صدقه به تو سپرده باشن برای رتق و فتق امور . می شه بزرگترين قلب های دنيا رو داشت در سرزمينی که متعلق به تو نيست .اينها رو ديشب از خانواده ای افغانی در باغ ِ دربند ياد گرفتم .


Comments: Post a Comment