Desire Knows No Bounds
Wednesday, July 31, 2002

عصبانی می شی که چرا حرفامو پاک کردم !

برای اينکه احساس کردم امضا داره ... کادر داره ... می خواد قانون بذاره ... می خواد قرارداد تصويب کنه ... نمی خواستم حرفی زده باشم که بعدا مجبور شيم جفتمون از دستش فرار کنيم . و تو هم نمی تونی برای حرفی که گفته نشده منو بازخواست کنی . عزيز من ، حتما لازم نيست همه چی رو با نوشتن اثبات کنيم . همينکه تو بدونی کجای ذهن و قلب منی ، کافيه . خودت خوب می دونی که نمی تونی به طناب و زنجير و در و پنجرهء بسته عادت کنی . خوب ، پاکشون کردم تا هميشه باز بمونن و تو هم احساس خفگی نکنی . اشکالی داره ؟


Comments: Post a Comment